OP ROPI

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) je podlaga za črpanje sredstev zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru omenjenega programa se v Sloveniji sofinancirajo projekti s področja okolja, prometa ter trajnostne rabe energije , ki bodo uresničeni najkasneje do leta 2015. V okviru OP ROPI si je Slovenija iz-pogajala 1,6 milijarde EUR za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja ali prometa.

Izmed sedmih segmentov gre del sredstev tudi za namen Trajnostne rabe energije (TRE), za katerega izvajanje se v 85 % financira iz kohezijskega sklada. Namen izvajanja TRE je povečanje energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju in znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz OVE in iz sistemov SPTE (So-proizvodnja toplote in elektrike). Sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje naložb znašajo 188 mio EUR.

V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo sledeča razpisa:

  1. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2009 in 2010, kjer je na razpolago 4,4 mio EUR in
  2. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011, kjer je na razpolago 6 mio EUR.

Finančno spodbudo lahko pridobijo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki, društva in ustanove.

V pripravi je še več javnih razpisov, in sicer v sklopu prednostni usmeritev:

a) Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v javnem sektorju in
b) Povečanje učinkovitosti rabe električne energije v podjetjih