Eko sklad

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov oziroma poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami pomoči. Sklad vzpodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko Evropske unije.

  1. Nepovratne spodbude sklada za stanovanjske stavbe
   V letu 2010 je sklad objavil dva javna poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za stanovanjske stavbe v višini 15,5 mio EUR:

   • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb (namenjenih 13,72 mio EUR) in
   • Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v rabo OVE in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb (namenjenih 1,78 mio EUR)5.

Za večino naložb znaša višina nepovratne finančne spodbude 25 % priznanih stroškov naložbe, s tem da so spodbude omejene tudi absolutno v znesku. Pri javnem pozivu za večstanovanjske stavbe se socialno šibkim občanom prizna 100 % priznanih stroškov naložbe.

 

  1. Ugodni krediti sklada za energetsko sanacijo stavb
   V letu 2010 je Eko sklad objavil tudi dva javna poziva za ugodno kreditiranje okoljskih naložb, ločeno za občane in ločeno za pravne osebe v višini 32 mio EUR:

   • Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (namenjenih 12 mio EUR)6 in
   • Javni poziv za kreditiranje naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov (namenjenih 20 mio EUR).

V primeru poziva za občane obrestna mera znaša od 3,2 % ali 3,9 %, odvisno od trajanja odplačilne dobe, ki znaša največ 10 let. Kredit se lahko odobri največ do višine 20.000 EUR, v posebnih primerih tudi do 40.000 EUR.

V primeru poziva za pravne osebe najnižja letna obrestna mera za kredite znaša trimesečni Euribor + 1,5 % (cca. 2,5 %). Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe in ne more presegati 15 let. Kredit se lahko odobri v višini do 90 % priznanih stroškov naložbe in ne more presegati 2 mio EUR.