Izračun energijske bilance stavbe

Izračun rabe energije je zelo zahteven, saj predvideva poznavanje veliko enačb, ki so zapisane v tehnični smernici TSG-1-004 in v pripadajočih standardih, Slika 6. Pred izračunom preverimo ustreznost stavbe glede toplotne prehodnosti po SIST EN ISO 6946 in difuzije vodne pare po SIST EN ISO 13788.

Potek izračuna energijske bilance s pripadajočimi standardi