Prenos v slovensko zakonodajo

Direktiva se je v slovenski pravni red prenesla z vrsto zakonov in pravilnikov.

a) Zakon o graditvi objektov opredeljuje metodologijo računa in minimalne zahteve za novogradnje in večje prenove

  • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES 2008 in PURES 2010,
  • Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah in
  • Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb.

b) Energetski zakon predpisuje energetske izkaznice, študije izvedljivosti za alternativne energetske sisteme (AES) in redne preglede klimatizacijskih sistemov.

  • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb,
  • Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo.

c) Zakon o varstvu okolja predpisuje redni pregled kotlov

Zakon govori o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.