EPBD 2002/2010

Zahteve osnovne direktive EPBD 2002/91/ES se nanašajo na:

 • uvedbo celovite računske metodologije za določitev energijskih lastnosti stavbe in pripadajočih emisij,
 • obvezno študijo izvedljivosti za alternativne energetske sisteme,
 • določitev minimalnih zahtev za energetsko učinkovitost novih stavb in obstoječih stavb ob celoviti prenovi,
 • energetsko certificiranje stavb in
 • redne preglede kotlov in klimatskih sistemov.

Direktiva velja za novogradnje in celovito prenovo obstoječih stavb, pri čemer ne velja za industrijske stavbe in druge stavbe s kratkim časom zasedenosti. Prenovljena direktiva EPBD 2010/31/EU določa zahteve v zvezi s:

 • splošnim okvirom metodologije za izračun celovite energijske učinkovitosti stavb,
 • uporabo minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti novih stavb,
 • oblikovanjem nacionalnih načrtov za povečanje števila skoraj nič-energijskih stavb,
 • energetskim certificiranjem stavb,
 • rednimi pregledi ogrevalnih sistemov in klimatskih sistemov v stavbah,
 • neodvisnimi sistemi nadzora nad energetskimi izkaznicami in poročili o rednih pregledih ogrevalnih in klimatskih sistemov.

Bistvo prenovljene direktive je, da želi poleg nič energijskih novogradenj tudi povečati obseg energijske prenove starejših stavb.
Cilji za nove in javne stavbe:

 • do leta 2020 morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske,
 • do leta 2018 je potrebno zagotoviti, da bodo vse nove javne stavbe skoraj nič-energijske, saj morajo biti zgled preostalim.

Pričakovani rezultati prenovljene direktive EPBD so 5 % do 6 % zmanjšanje končne energije EU, 160 Mt – 210 Mt na leto prihrankov CO2 in 280.000 do 450.000 novih delovnih mest do leta 2020.