Energetsko učinkovita prenova

V Sloveniji prevladujejo energijsko neučinkovite stavbe. 60 % enodružinskih in 72 % večstanovanjskih stavb sodi po debelini izolacije fasade med energijsko neučinkovite. Okna z energijsko varčno zasteklitvijo predstavljajo le 16 % vseh oken.

Energetsko učinkovita prenova predstavlja celovit pristop, s katerim dosežemo vsaj 30 % zmanjšanje rabe energije glede na izhodiščno stanje. Tak cilj lahko dosežemo, če pri načrtovanju prenove, izvedbi del in v fazi uporabe upoštevamo naslednje korake:

  1. Ovoj stavbe z dodatno toplotno izolacijo (TI) izveden brez toplotnih mostov, in čim bolj zrakotesen,
  2. Vgradimo sodobne ogrevalne in prezračevalne sisteme z vračanjem toplote odtočnega zraka, ki za svoje delovanje potrebuje čim manj električne energije.
  3. Če namestimo nizko-energijska okna z dobrimi lastnostmi za prepuščanje dnevne svetlobe, ki hkrati omogočajo senčenje v poletnih mesecih in preprečujejo pregrevanje prostorov.
  4. Sončna energija za pripravo sanitarne tople vode lahko zmanjša rabo energije za pripravo tople vode za 50 %.
  5. Namestitev fotovoltaičnih (PV) modulov za proizvodnjo električne energije, kar vpliva na energijsko bilanco stavbe.
  6. Primerna izbira energenta – alternativni viri in sistemi, kjer je to izvedljivo.
  7. Pasivno hlajenje stavb.

Pomen posameznih segmentom pri energetsko učinkoviti zasnovi oz. prenovi

Zgornja slika  prikazuje hierarhični odnos posameznih segmentov oz. delov energetsko učinkovite prenove. Pri vsem tem ima zalo veliko vpliv kakovost izvedbe posameznih delov in vzdrževanje sistemov, ki so vezani na učinkovito rabo energije v objektu.