Struktura porabnikov

Največji poudarek pri prihranku primarne energije je na energetski učinkovitost v stavbah, kjer je tudi glede na  pričakovan največji prihranek pri rabi primarne energije. Glede na delež pri porabi primarne energije je predstavljena tudi analiza nasvetov v gospodinjstvu in učinkovitost električnega avtomobila v cestnem prometu.

Poraba primarne energije po deležig v EU-27 v L. 2007

Med vsemi porabniki primarne energije v EU-27 cestni promet predstavlja 27%. Od vsega transporta (cestni, železniški, letalski idr.) ima cestni promet 84% delež [7] in od celotnega cestnega prometa osebna vozila predstavljajo 72,4% delež [1].


[1] Evropska komisija, »Mobility & Transport«, http://ec.europa.eu/transport/publications/statistics/statistics_en.htm

[2] Evropska komisija, »Energetska učinkovitost: doseganje cilja 20-odstotnega deleža«, Bruselj, Noveber 2008

[3] Evropska komisija, Eurostat, »Sustainable development – Transport«, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php