Računski postopek za novogradnje

Računski postopek izdelave se uporablja za vse novogradnje ali celovite obnove objektov, ki so namenjene za prodajo ali najem. Energijski kazalci o rabi energije se izračunajo po standardu SIST EN ISO 13790 in na podlagi potrebnih nacionalnih robnih pogojev. Predvideno je ugotavljanje dejanske rabe energije iz triletnega povprečja po standardu SIST EN 15206.

Metodologija računa omogoča določitev potrebne toplote za ogrevanje in hlajenje in dovedene energije za njegovo delovanje, ki zajema:

  • ogrevanje in hlajenje,
  • pripravo tople vode,
  • energijo sistema za prezračevanje in razsvetljavo v objektu.

V računski energetski izkaznici bodo tako prikazani trije vidiki energijske učinkovitosti:

  • potrebna toplota za ogrevanje stavbe (izkazuje toplotno zaščito ovoja stavbe),
  • končna raba vse energije, potrebne za njeno delovanje in
  • emisije CO2 , ki jih stavba oddaja v ozračje.

Za novogradnjo mora investitor pridobiti energetsko izkaznico pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Ta energetska izkaznica mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa (PURES-2, 2010), ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Izkaznica je obvezen sestavni del projekta izvedenih del (PID). Ob pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu ali najemniku predložiti energetsko izkaznico.