Izvzete stavbe

Za stavbo, ki se oddaja v najem za obdobje, krajše od enega leta, energetske izkaznice ni potrebno predložiti ob najemni pogodbi.

Izkaznice tudi ni potrebno izdelati za naslednje stavbe:

  • za verske in obredne namene,
  • spomeniškovarstveno zaščitene stavbe, če bi izpolnjevanje zahtev spremenilo njihov videz,
  • začasne stavbe s predvidenim časom uporabe do dve leti,
  • industrijske stavbe, delavnice in ne-stanovanjske kmetijske stavbe,
  • stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
  • stavbe ali deli stavb s tlorisno uporabno površino manjšo od 50 m2,
  • zaklonišča,
  • stavbe ali njen del v postopku izvršbe ali stečajnem postopku.

Če se zaradi več razlogov ne predloži energetska izkaznica posameznega dela stavbe, se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.