Categories
Obnovljivi viri energije Splošno

Evropski teden trajnostne energije 2011

Leta 2008 so največ energije na prebivalca porabili v Luksemburgu, najmanj pa v Romuniji in na Malti; Slovenija je bila po končni porabi energije na prebivalca blizu evropskemu povprečju.

11.–15. april 2011 – evropski teden trajnostne energije
Prihodnji teden se bo začel peti evropski teden trajnostne energije; tudi letos bo v tem tednu dosegla vrhunec kampanja za Evropo trajnostne energije. V času evropskega tedna trajnostne energije bodo v okviru različnih dogodkov in prireditev predstavljene najnovejše inovacije med tehnologijami, politikami in praksami s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. V Bruslju bodo potekale razprave, konference in razstave, ki jih pripravljajo Evropska komisija in druge institucije. Ti dogodki združujejo predstavnike industrije, znanstvenike in nosilce odločanja in jim tako nudijo priložnost za povezovanje. Hkrati organizirajo šole, organizacije, podjetja, javne ustanove in drugi po vsej Evropi lastne t. i. ‘energetske dneve’. Med 11. in 15. aprilom 2011 se bo tako po celotni Evropi zvrstilo več sto dogodkov, tematsko povezanih z obnovljivimi viri energije in energetsko učinkovitostjo. Med ključnimi dogodki tedna bo tudi podelitev evropske nagrade za trajnostno energijo; zanjo se letos potegujejo 303 projekti.

Končna poraba energije glede na sektor, Slovenija Zakaj naj se uporabljajo obnovljivi viri energije, zakaj naj bo raba energije učinkovita?
Raba obnovljivih virov energije postaja vedno pomembnejša, saj se vse bolj zavedamo omejenosti neobnovljivih virov energije (predvsem omejenosti fosilnih goriv) in njihovega vpliva na podnebne spremembe. Za doseganje trajnosti in varnosti oskrbe z energijo ter za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov sta poleg zamenjave neobnovljivih virov z obnovljivimi pomembna tudi učinkovita raba energije in zmanjšanje njene porabe. Za dosego teh ciljev potekajo na svetovni, evropski in nacionalni ravni številne dejavnosti. Evropska unija je leta 2008 sprejela podnebno-energetski paket, po katerem naj bi – tudi s pomočjo energetske učinkovitosti – do leta 2020 prihranili 20 % energije, za 20 % zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, delež obnovljivih virov v porabi energije pa povečali na 20 %.

Poraba energije v svetu
Poraba energije v svetu nenehno narašča. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) je leta 2008 svetovna poraba energije znašala 8.428 Mtoe (toe=tona ekvivalenta nafte), to je za 80 % več kot leta 1973 (leto prve svetovne naftne krize). Med porabljenimi energenti še vedno prevladujejo fosilna goriva. Povprečna dnevna svetovna poraba nafte se je od leta 2000 do leta 2010 povečala s skoraj 77 milijonov sodčkov na več kot 87 milijonov sodčkov, glede na napovedi pa se bo ta količina v letu 2011 še povečala.

Poraba energije v Evropski uniji
Po zadnjih dosegljivih podatkih Eurostata je bila leta 2008 končna poraba energije v EU ocenjena na 1168,6 Mtoe ali 2,3 toe na prebivalca. Največ energije na prebivalca so porabili v Luksemburgu, in sicer 8,8 toe/preb., najmanj pa v Romuniji in na Malti, 1,2 toe/preb.; v Sloveniji smo v tem letu porabili 2,6 toe na prebivalca (to je nekoliko več od evropskega povprečja). Načrti za povečanje energetske učinkovitosti Leta 2006 je bila sprejeta Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah (2006/32/ES); ta med drugim zahteva, naj si države članice EU postavijo za cilj, da bodo v obdobju 2008–2016 prihranile vsaj 9 % končne energije. Slovenija je to zavezo zapisala v Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016. V tem obdobju naj bi tako prihranili najmanj 4.261 GWh ali 0,366 Mtoe končne energije, to je skoraj toliko, kolikor znaša letna proizvodnja električne energije v slovenskih hidroelektrarnah.

Poraba energije v Sloveniji
Končna poraba energije v Sloveniji je med letoma 2000 in 2008 večinoma naraščala, v letu 2009 pa se je glede na prejšnje leto zmanjšala za več kot 11 %; to zmanjšanje je bilo predvsem posledica svetovne gospodarske in finančne krize. Leta 2009 je bilo porabljenih skoraj 4,9 Mtoe energije oz. skoraj 2,4 toe na prebivalca. Največja sprememba je bila zabeležena v sektorju promet, in sicer se je končna poraba energije v tem sektorju med letoma 2000 in 2009 povečala za več kot 42 %, do leta 2008 pa kar za več kot 64 %. Med letoma 2008 in 2009 se je končna poraba energije zmanjšala v vseh sektorjih; v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu se je zmanjšala za več kot 17 %, v prometu pa za več kot 13 %.

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije, evropska primerjava, VIR: Eurostat