Categories
Energetske izkaznice stavbe Obnovljivi viri energije Splošno

Energetska izkaznica: Nujno zlo ali koristen dokument?

Zakaj potrebujemo energetsko izkaznico stavbe?

Evropska direktiva EPBD iz leta 2002 prvič omenja energetske izkaznice, katere je nato v slovenski pravni red prenesel Energetski zakon [i] leta 2006. Direktiva je del strategije na področju podnebnih sprememb in zanesljivosti oskrbe [ii], saj se Evropska unija že dolgo zaveda negativnih vplivov odvisnosti od uvoza energentov, predvsem naftnih derivatov, premoga in zemeljskega plina. Spomin na prve dni leta 2009 je še zelo svež, ko je bila Slovenija kar 14 dni v negotovosti glede dobave zemeljskega plina na račun Rusko-Ukrajinskega spora.

Proces implementacije energetskih izkaznic v prakso je bil nato zaključen v letu 2013, ko je bil licenciran prvi nabor neodvisnih strokovnjakov in tako je Slovenija postala ena zadnjih držav iz Evropske unije, ki je uredila to področje.

Strošek nakupa stanovanja in obratovalni stroški

V poročilu o nepremičninskem trgu v Sloveniji za leto 2013, je razviden podatek o povprečni ceni rabljenega stanovanja [iii], ki znaša slabih 80.000 EUR. Povprečni letni obratovalni strošek gospodinjstva, ki vključuje strošek za plin, kurilno olje, električno energijo in druga trda goriva, je v Sloveniji 1.650 EUR [iv]. S poenostavljenim izračunom brez vrednotenja denarja lahko za 30 letno obdobje dobimo razmerje med stroškom za nakup 80.000 EUR  in obratovanje 50.000 EUR (Graf 1). Za obdobje 30 let predstavljajo obratovalni stroški 38% in če obdobje raztegnemo na 50 let, predstavlja strošek obratovanja že kar 51% vseh stroškov oz. 82.000 EUR, torej več kot sam nakup stanovanja!

 

Obratovalni stroški in nakup stanovanja
Graf 1: Razmerje stroška nakupa in obratovanja, brez upoštevanja vzdrževalnih stroškov, stroškov razgradnje in vrednotenja denarnih sredstev. Projektna življenjska doba stavbe po Evrokod evropskih standardih je 50 let.

Strošek energije se je do nedavnega zdel samoumeven in celo zanemarljiv, vendar danes cene energentov narekujejo, da je potrebno razmišljati o učinkovitejši rabi energije in obnovljivih virih energije, pa če tudi se zanemari zaskrbljujoče dejstvo energetske odvisnosti Slovenije in Evrope.

Za koga je obvezna?

Energetska izkaznica (Slika 1) je obvezna za vse novogradnje in vse stavbe, katere se prodajajo. Prav tako je obvezna za vse stavbe, ki se oddajajo v najem za obdobje daljše od 12 mesecev.

Izgled računske in merjene energetske izkaznice
Slika 1: Izgled računske in merjene energetske izkaznice (prva stran)

Do prihoda energetske izkaznice ni bilo relevantnega podatka, s katerim bi lahko primerjali stanovanja ali poslovne prostore s stališča stroškov za ogrevanje. Energetska izkaznica ravno s tega stališča ščiti potrošnika pri nakupu in najemu, pri čemer strošek izdelave vedno krije prodajalec ali najemodajalec. Strošek izdelave energetske izkaznice za stanovanjske stavbe mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe in se šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.

Energetska izkaznica lastniku podaja tudi nabor ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe (Slika 2), kar dolgoročno prinaša tudi finančne koristi in kar je najpomembneje, povečanje ugodja bivanja.

Obvezen sestavni del energetske izkaznice so priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti
Slika 2: Obvezen sestavni del energetske izkaznice so priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti

Katere stavbe so izvzete?

Glede na energetski zakon EZ-1 [v], zahteve glede energetske izkaznice ne veljajo za:

  • stavbe, ki se oddajajo v najem za obdobje, krajše od enega leta,
  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
  • enostavne in nezahtevne objekte ter
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Cena energetske izkaznice

Trenutno (marec 2014) je v Sloveniji okrog 150 licenciranih neodvisnih strokovnjakov [vi], ki so izdali 132 izkaznic [vii], kar predstavlja 0,9 izkaznice na izdelovalca. Ta nakazuje, da je trg še nedozorel in odpravlja strah po prevelikih cenah, saj je povpraševanje mnogo manjše od trenutnih kapacitet izdelave. Cene že izdelanih izkaznic se gibljejo med 0,25 in 0,8 EUR/m2. Vlada je 27. februarja 2014 omejila zgornjo ceno energetskih izkaznic, vendar bi bilo bolj smiselno omejiti cene navzdol, saj prihaja do dampinških cen s strani izdajateljev energetskih izkaznic, čemur verjetno botruje propadli gradbeni sektor. Izkaznica ni sama po sebi namen in mora biti koristen dokument, nikakor pa nujno zlo, kot se prikazuje v javnosti.

Peter Ušeničnik, univ. dipl. inž. el.
energetski manager
peter.usenicnik[afna]gmail.com

 


[i] GI ZRMK; http://www.gi-zrmk.eu/?page_id=100

[ii] EUR-Lex; http://new.eur-lex.europa.eu

[iii] GURS; Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za I. polletje 2013

[iv] SURS; http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=5832

[v]Ministrstvu za infrastrukturo in prostor;
http://www.energetika-portal.si/novica/n/drzavni-zbor-po-ponovnem-odlocanju-potrdil-energetski-zakon-ez-1-8758/

[vi] http://energetskaizkaznica.si/seznam-izvajalcev/

[vii] Ministrstvu za infrastrukturo in prostor; http://www.mzip.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/799/7648/

Categories
Splošno

Trajnostni razvoj

Energija je življenjska sila naše družbe. Blaginja ljudi, industrije in gospodarstva je odvisna od varne, zanesljive, trajnostne in cenovno dostopne energije. Hkrati pa z energijo povezane emisije predstavljajo skoraj 80 % vseh emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji (EU).

Učinkovita raba energije
Učinkovita raba energije

Moramo strmeti k trajnostnemu razvoju. Definicija, ki jo je predlagala Svetovna komisija za okolje in razvoj leta 1987 se glasi: »Trajnostni razvoj je takšen, ki zadošča sedanjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal prihodnje generacije, da zadosti svojim potrebam.«

Vprašanje energije je eden od največjih izzivov, ki čakajo Evropo. Desetletja bo trajalo, da bodo naši energetski sistemi postali zanesljivejši in bolj trajnostni. Še vedno nujno potrebujemo odločitve, ki nas bodo usmerile na pravo pot, kajti če ne bomo dosegli dobro delujočega evropskega energetskega trga, bo to povišalo stroške za potrošnike in ogrozilo konkurenčnost Evrope. Glavni cilji energetske politike (zanesljivost oskrbe, konkurenčnost in trajnost) so zdaj določeni v Lizbonski pogodbi.

V naslednjih desetih letih bodo na področju energetike v Evropski uniji potrebne naložbe v višini 1000 milijard EUR za povečanje raznovrstnosti sedanjih virov, zamenjavo opreme ter za zadostitev spreminjajočim se potrebam po energiji, ki predstavljajo vse večji izziv. Za EU je nujno, da se sooči z energetskimi problemi, s katerimi se srečujemo danes t.j. klimatske spremembe, povečevanje odvisnosti od uvoza energije, prekomerna izraba energetskih neobnovljivih virov in dostop za vse uporabnike do cenovno ugodne in zanesljive energije.

————-
VIR:
Energija 2020  – Strategija za konkurenčnost, trajnost in zanesljivo oskrbo z energijo

Categories
Obnovljivi viri energije Splošno

Evropski teden trajnostne energije 2011

Leta 2008 so največ energije na prebivalca porabili v Luksemburgu, najmanj pa v Romuniji in na Malti; Slovenija je bila po končni porabi energije na prebivalca blizu evropskemu povprečju.

11.–15. april 2011 – evropski teden trajnostne energije
Prihodnji teden se bo začel peti evropski teden trajnostne energije; tudi letos bo v tem tednu dosegla vrhunec kampanja za Evropo trajnostne energije. V času evropskega tedna trajnostne energije bodo v okviru različnih dogodkov in prireditev predstavljene najnovejše inovacije med tehnologijami, politikami in praksami s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. V Bruslju bodo potekale razprave, konference in razstave, ki jih pripravljajo Evropska komisija in druge institucije. Ti dogodki združujejo predstavnike industrije, znanstvenike in nosilce odločanja in jim tako nudijo priložnost za povezovanje. Hkrati organizirajo šole, organizacije, podjetja, javne ustanove in drugi po vsej Evropi lastne t. i. ‘energetske dneve’. Med 11. in 15. aprilom 2011 se bo tako po celotni Evropi zvrstilo več sto dogodkov, tematsko povezanih z obnovljivimi viri energije in energetsko učinkovitostjo. Med ključnimi dogodki tedna bo tudi podelitev evropske nagrade za trajnostno energijo; zanjo se letos potegujejo 303 projekti.

Končna poraba energije glede na sektor, Slovenija Zakaj naj se uporabljajo obnovljivi viri energije, zakaj naj bo raba energije učinkovita?
Raba obnovljivih virov energije postaja vedno pomembnejša, saj se vse bolj zavedamo omejenosti neobnovljivih virov energije (predvsem omejenosti fosilnih goriv) in njihovega vpliva na podnebne spremembe. Za doseganje trajnosti in varnosti oskrbe z energijo ter za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov sta poleg zamenjave neobnovljivih virov z obnovljivimi pomembna tudi učinkovita raba energije in zmanjšanje njene porabe. Za dosego teh ciljev potekajo na svetovni, evropski in nacionalni ravni številne dejavnosti. Evropska unija je leta 2008 sprejela podnebno-energetski paket, po katerem naj bi – tudi s pomočjo energetske učinkovitosti – do leta 2020 prihranili 20 % energije, za 20 % zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, delež obnovljivih virov v porabi energije pa povečali na 20 %.

Poraba energije v svetu
Poraba energije v svetu nenehno narašča. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) je leta 2008 svetovna poraba energije znašala 8.428 Mtoe (toe=tona ekvivalenta nafte), to je za 80 % več kot leta 1973 (leto prve svetovne naftne krize). Med porabljenimi energenti še vedno prevladujejo fosilna goriva. Povprečna dnevna svetovna poraba nafte se je od leta 2000 do leta 2010 povečala s skoraj 77 milijonov sodčkov na več kot 87 milijonov sodčkov, glede na napovedi pa se bo ta količina v letu 2011 še povečala.

Poraba energije v Evropski uniji
Po zadnjih dosegljivih podatkih Eurostata je bila leta 2008 končna poraba energije v EU ocenjena na 1168,6 Mtoe ali 2,3 toe na prebivalca. Največ energije na prebivalca so porabili v Luksemburgu, in sicer 8,8 toe/preb., najmanj pa v Romuniji in na Malti, 1,2 toe/preb.; v Sloveniji smo v tem letu porabili 2,6 toe na prebivalca (to je nekoliko več od evropskega povprečja). Načrti za povečanje energetske učinkovitosti Leta 2006 je bila sprejeta Direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah (2006/32/ES); ta med drugim zahteva, naj si države članice EU postavijo za cilj, da bodo v obdobju 2008–2016 prihranile vsaj 9 % končne energije. Slovenija je to zavezo zapisala v Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2008–2016. V tem obdobju naj bi tako prihranili najmanj 4.261 GWh ali 0,366 Mtoe končne energije, to je skoraj toliko, kolikor znaša letna proizvodnja električne energije v slovenskih hidroelektrarnah.

Poraba energije v Sloveniji
Končna poraba energije v Sloveniji je med letoma 2000 in 2008 večinoma naraščala, v letu 2009 pa se je glede na prejšnje leto zmanjšala za več kot 11 %; to zmanjšanje je bilo predvsem posledica svetovne gospodarske in finančne krize. Leta 2009 je bilo porabljenih skoraj 4,9 Mtoe energije oz. skoraj 2,4 toe na prebivalca. Največja sprememba je bila zabeležena v sektorju promet, in sicer se je končna poraba energije v tem sektorju med letoma 2000 in 2009 povečala za več kot 42 %, do leta 2008 pa kar za več kot 64 %. Med letoma 2008 in 2009 se je končna poraba energije zmanjšala v vseh sektorjih; v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu se je zmanjšala za več kot 17 %, v prometu pa za več kot 13 %.

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije, evropska primerjava, VIR: Eurostat

Categories
Obnovljivi viri energije

Solarna parna elektrarna odprta

Ko pomislimo na sončno energijo, večina nas najprej pomisli na sončne celice (PV). Koncentrirane visoko temperaturne sončne elektrarne uporabljajo leče in zrcala za segrevanje tekočine – sintetično olje. Segreto olje se nato uporablja za ustvarjanje pare pod visokim pritiskom, ki poganja konvencionalno turbino za proizvodnjo električne energije. Nova eksperimentalna solarna parna elektrarna je začela pred kratkim ubratovati v južni Španiji, kjer so želeli izboljšati energetsko učinkovitost obstoječih sistemov z uporabo vode kot medija za delovanje in nove metode za shranjevanje energije, tako da lahko deluje tudi, ko je oblačno ali noč.

Solarna parna elektrarna

Pilotski projekt se nahaja v občini Carboneras in je rezultat sodelovanja med Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (ali DLR) in španskim podjetjem Endesa. Začetek obratovanja je bil uradno 31. marca 2011.

Voda v ceveh je pod tlakom 120 bar, ki posledično ustvarja pregreto paro temperature 500ºC. Visoka temperature pare omogoče bolje izkoristke pri procesu, zniža stroške sončne toplotne energije in tako predstavlja bolj učinkovit sistem.

Solarna parna elektrarna v južni Španiji

Categories
Računalništvo

Bomo izmenično napetost zamenjali za enosmerno?

Danes praktično vse električne naprave priključujemo na izmenično električno napetost. Ta je med nami prisotna že vse od konca 19. stoletja, saj ima številne prednosti. Med njimi izstopajo enostavno spreminjanje napetosti s transformatorji, poganjanje večfaznih motorjev in enostavna proizvodnja z vrtečimi generatorji. Izmenična napetosti ima žal še slabosti, kot je na primer jalova moč pri uporabi kapacitivnih ali induktivnih bremen. To lahko močno obremeni električno omrežje.

Medtem ko je večina povsem zadovoljna z izmenično električno napetostjo, so se inženirji britanske univerze v Bathu odločili za povsem drugačen »prijem«. Ti so namreč v izbranem računalniškem centru izmenično električno napetost zamenjali za enosmerno. Za dosego cilja so uporabili namenski usmernik in skupno kar 50 računalniških sistemov, ki so bili povsem prilagojeni enosmernemu napajanju.

Znanstveniki so prišli do spoznanja, da uporaba enosmerne električne napetosti v računalništvu prinaša številne prednosti. Ker tu ni potrebe po napajalniku, so računalniki lahko manjši. Zaradi uporabe enosmerne napetosti je poraba električne moči manjša, kar posledično pomeni manjše segrevanje. Ker računalniki oddajajo kar dvakrat manj toplote kot sicer, tu odpade potreba po dragem hladilnem sistemu. Ali to potemtakem pomeni, da bomo v prihodnje računalnike centre napajali neposredno z enosmerno električno napetostjo?

Usmerniki potrebujejo hlajenje

www.bath.ac.uk

Categories
Računalništvo

Energijsko najbolj učinkovit procesor

Tajvansko podjetje VIA Technologies je predstavilo nov procesor VIA Eden X2, ki se lahko pohvali z doslej najmanjšo porabo energije med izdelki z dvojnim jedrom, menda ne samo na področju tistih s tehnologijo x86. Procesor je prvenstveno namenjen za vgradne sisteme in za delovanje ne potrebuje aktivnega hlajenja.

Kljub nizki porabi inženirji niso zapostavili zmogljivosti, med drugim pa procesor podpira celo 64-bitne operacijske sisteme, strojno virtualizacijo in strojno podpore funkcije za šifriranje podatkov. Celota meri komaj 2,1 x 2,1 cm in je nazaj združljiva s podnožji starejših procesorjev družbe Via. Inženirji so tako prepričani v kakovost delovanja, da jamčijo kar 7 let nemotenega delovanja.

Energetsko učinkovit procesorwww.via.com.tw